Møt Tori Alstad

01.02.2018

- Jeg ønsker å bidra til at elevene blir mer klar over og kjent med egne «kulturelle referanserammer» og de kulturelle kodene som er gjeldene i deres eget liv og hverdag, sier Tori Alstad som er utdannet sosialantropolog. 

Tekst og fotografi: Knut Werner Lindeberg Alsén

- Et slikt prosjekt kan føre til at elevene vil kunne dele sine nye innsikter og erfaringer med sine omgivelser og i sine nettverk, og bidra til at prosjektets målsetninger kan få store ringvirkninger. 

Tori forteller ved at elevene blir litt bedre kjent med seg selv og sitt eget ståsted, vil det kunne gi noen nye utgangspunkt for å bli kjent med andre. 

Dette vil kanskje bidra til at elevene bli mer åpne for å forsøke å forstå det som er annerledes, gi motivasjon og inspirasjon for å tørre å gå litt ut av egen "komfortsone" og kanskje eksponere seg mer for det som kan oppleves skremmende og til og med "ubehagelig", sier Tori. 

Tori er utdannet sosialantropolog, med støttefagene livssyn og etikk og litteraturvitenskap. Som del av utdannelsen gjennomførte hun et antropologisk feltarbeid i Lisboa. Resultatet ble en avhandling om unge immigranter fra Angola og Mosambik. Hovedtema var kulturell tilhørighet og identitet. Tori har også kunst- og kunsthåndverksinteresser, som våknet opp da hun gikk på kunstlinjen på Romerike Folkehøyskole.

Som rådgiver ved spesialenheten NAV Intro i Oslo har Tori skaffet seg lang arbeidserfaring med integrering av personer med innvandrerbakgrunn som skal inn i arbeidsmarkedet. 

I NAV jobbet Tori blant annet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, individuell avklaring og veiledning, samt oppfølging av tilrettelagte kurs for minoritetsspråklige brukere. Tori har mye erfaring med faglig rådgivning og opplæring, og har blant annet utviklet og holdt kompetansehevende kurs innen arbeid med mangfold, flerkulturell forståelse, kommunikasjon og veiledning, likeverdige tjenester og innvandrerhelse.

Tori er også utdannet yogalærer, og holder jevnlige kurs i Å s i Kundaliniyoga og MediYoga, og har fordypning i yoga for barn og familier, gravide og mor&baby. 

Tori fortalte under foredraget at en side ved xenofobi kan beskrives som en slags "overlevelsesmekanisme" og dyp redsel for å miste det man opplever som sin egen kultur og overlegenhet. I foredraget ville hun vise hvor dypt det kan stikke hos noen, og forklare noe av den retorikken som blir benyttet i denne forbindelse. Men hun presiserer at dette ikke nødvendigvis er det det mest betydningsfull ved begrepet.

- Personlig synes hele xenofobi-begrepet og fenomenet er komplisert og omfattende, og jeg er verken faglig eller personlig helt sikker på hvordan dette begrepet enkelt kan definere og forklares, forteller hun. 

- Som del av foredraget gav jeg elevene et lite innblikk i en antropologs arbeidsfelt, for så å presenterte noen sentrale begreper og innfallsvinkler, som kan være relevant for det videre arbeidet med Xenophobia-prosjektet, og som elevene kan benytte i sitt videre arbeid, sier hun.

Hun viser til at det kanskje er bedre å bruke noe mer beskrivende "nøytralt" i begrepet, at Xenofobi kan vise til en intens, irrasjonell, antipati mot mennesker fra andre land, folkegrupper eller "kulturer"..

- Ved å gi et lite innblikk i hvordan en antropolog tenker og forholder seg til «virkeligheten», søker jeg å formidle noe som de kan bruke praktisk og lære videre ved hjelp av, og som elevene kan ta med seg når de selv skaper, opplever og erfarer gjennom prosjektets ulike aktiviteter og faser, sier hun.  

- Jeg ønsker å bidra til at elevene blir mer klar over og kjent med egne «kulturelle briller» og de kulturelle kodene som er gjeldene i deres eget liv og hverdag,

Når det det gjelder prosjektets betydning for elevene mener Tori at det er mye som tyder på at både kunnskap og kjennskap kan bidra til mindre frykt og antipati mot det som er «fremmed».

- I dette prosjektet får elevene anledning til å «lære gjennom erfaring», gjennom samhandling og opplevelse. De får selv være med å skape og uttrykke seg, og på denne måten vil det de «lærer» kunne bli en vesentlig del av deres egne oppfatninger, holdninger og handlinger, sier hun.

Tori forteller at økt bevissthet omkring eget utgangspunkt og egne referanserammer kan skape selvrefleksjon. Det kan føre til at elevene blir bedre kjent med seg selv og bidra til økt trygghet, selvtillit og mot.

- Et slikt prosjekt kan føre til at elevene vil kunne dele sine nye innsikter og erfaringer med sine omgivelser og i sine nettverk, og bidra til at prosjektets målsetninger kan få store ringvirkninger. Videre vil elevene og andre som er involvert i prosjektet, samt de som skal få gleden av å overvære det som elevene har skapt, få en direkte opplevelse av hvordan kreative uttrykk som visuell kunst, dans, musikk, kan bære med seg en spire til endring, sier hun.