Om kultur og antropologi

01.02.2018

Sosialantropolog Tori Alstad fortalte hva en antropolog arbeider med, og tok for seg mer grundig omkring hva kultur er og noen antydninger om xenofobi. I foredraget sitt presenterte hun viktige begreper og innfallsvinkler som kan være nyttige i det videre arbeidet prosjektet. Etter presentasjonen til Tori jobbet gruppene videre i de ulike verkstedene på Kulturskolen.   

Tekst, fotografier og video: Knut Werner Lindeberg Alsén

Hva er det som gjør mennesker forskjellige? Har du tenkt på det? Kan du gi noen eksempler?

Antropologer studerer spesielt hvordan mennesker lever sosialt og kulturelt; hva de gjør, hvordan og hvorfor.

Så, hvordan kan vi bli kjent med det ukjente/det som er annerledes?

- Jeg vil gi et lite innblikk i en antropologs arbeidsfelt og presentere noen begreper. 

- Begrepet Xenofobi, som ofte oversettes med «fremmedfrykt», «fremmedfiendtlighet» og «fremmedhat», viser til frykt, avsky, eller hat mot mennesker vi oppfatter som annerledes og fremmede, fortalte Tori og fortsatte: 

- Xenofobi er svært sammensatt, og kan blant annet beskrive en intens, irrasjonell, antipati mot mennesker fra andre land, folkegrupper, religioner eller "kulturer". Til grunn for denne opplevelsen ligger ofte en oppfatning om kulturell «renhet» og at kultur ikke skal «blandes», at mennesker med ulik kulturell bakgrunn ikke bør ha samkvem og at noen er mer overlegne og mer verdt enn andre, sa hun. 

Tori fortalte at en side ved xenofobi kan beskrives som en slags "overlevelsesmekanisme" og dyp redsel for å miste det man opplever som sin egen kultur og overlegenhet. I foredraget ville hun vise hvor dypt det kan stikke hos noen, og forklare noe av den retorikken som blir benyttet i denne forbindelse. Men hun presiserer at dette ikke nødvendigvis er det det mest betydningsfull ved begrepet.

- Personlig synes hele xenofobi-begrepet og fenomenet er komplisert og omfattende, og jeg er verken faglig eller personlig helt sikker på hvordan dette begrepet enkelt kan definere og forklares, forteller hun. 

- Jeg ville gi et lite innblikk i en antropologs arbeidsfelt og presentere noen begreper og innfallsvinkler som kan være relevant for prosjektet som helhet, og som elevene kan benytte i sitt videre arbeid med disse temaene og problemstillingene. Ved å gi et lite innblikk i hvordan en antropolog tenker og forholder seg til «virkeligheten», søker jeg å formidle noe som de kan bruke praktisk og lære videre ved hjelp av, og som de kan ta med seg når de selv skaper, opplever og erfarer gjennom prosjektets ulike aktiviteter og faser, sier hun.

- Jeg vil blant annet gi en liten redegjørelse for kulturbegrepets mangfoldige og dynamiske karakter, som noe som er kontekstavhengig og situasjonsbetinget og som skapes, forhandles og uttrykkes i møter og relasjoner. 

- Jeg ønsker å bidra til generell bevisstgjøring og refleksjon omkring egne tanker, holdninger og følelser knyttet til det som er annerledes og «fremmed» og videre en bevisstgjøring omkring hvilke begreper man benytter når man snakker om disse temaene, fortalte Tori.

Målet med foredraget hennes er et ønske om å bidra til at elevene blir mer klar over og sette litt spørsmålstegn ved alt det en gjerne tar for gitt og som man kanskje opplever som "naturlig" og uforanderlig.

- Jeg ønsker å bidra til at de bli mer klar over og kjent med egne «kulturelle referanserammer» og de kulturelle kodene (uformelle sosiale og kulturelle «spilleregler») som er gjeldene i deres eget liv og hverdag. Ved at de blir litt bedre kjent med seg selv og sitt eget ståsted, vil det kunne gi noen nye utgangspunkt for å bli kjent med andre. Dette vil kanskje bidra til at elevene bli mer åpne for å forsøke å forstå det som er annerledes, gi motivasjon og inspirasjon for å tørre å gå litt ut av egen "komfortsone" og kanskje eksponere seg mer for det som kan oppleves skremmende og til og med "ubehagelig", sa hun.  

Xenofobi kan beskrives som en slags "overlevelsesmekanisme" og dyp redsel for å miste det man opplever som sin egen kultur og overlegenhet.